.Niniejszy projekt pt. ?Wdro?enie technologii  obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwy?szonej odporno?ci korozyjnej i twardo?ci pow?ok, z uwzgl?dnieniem aspektów ?rodowiskowych i energetycznych” jest  wspó?finansowany za po?rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. O? PRIORYTETOWA III : Inwestycje w innowacyjne przedsi?wzi?cia, Dzia?anie 3.2.: Wsparcie wdro?eń wyników prac B+R , Poddzia?anie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Niniejszy projekt ma na celu implementacj? nowej bran?y kontenerów pow?oki stopowej cynk-nikiel odznaczaj?cych si? lepsz? odporno?ci? korozyjn? oraz wytrzyma?o?ci? pow?ok. Wdro?enie nowoczesnej technologii obróbki galwanicznej kontenerów do logistyki i transportu wewn?trznego w zakresie podwy?szonej odporno?ci korozyjnej i twardo?ci pow?ok uwzgl?dniaj?  aspekty ?rodowiskowe i energetyczne.

Inwestycja ta stanowi odpowied? na oczekiwania stawiane przez klientów Wnioskodawcy. Z obserwacji firmy wynika, ?e klienci nieustannie d??? do poprawy funkcjonalno?ci oraz jako?ci oferowanych na rynku wyrobów. Zastosowanie pow?ok stopowych cynk- nikiel przyczyni si? bezpo?rednio do znacz?cego wzrostu funkcjonalno?ci i okresu u?ytkowania wyrobów firmy Leann Stańczyk S.A. Wy?sza odporno?? korozyjna i wi?ksza twardo?? pow?ok stopowych cynk-nikiel podniesie trwa?o?? wyrobu finalnego wyd?u?aj?c tym samym cykl jego ?ycia, w tym jego walory estetyczne w d?u?szym czasie. Zachowana zostanie mo?liwo?? naprawy i przetworzenia wyrobu przy zmniejszonej ilo?ci niebezpiecznych odpadów ( braku chromu i kobaltu). Dzi?ki zastosowanym rozwi?zaniom firma Leann Stańczyk b?dzie mog?a wprowadzi? produkt konkurencyjny z przybli?onym koszcie wytwarzania, znacznie wy?szej jako?ci i parametrom technicznym, wyd?u?onej ?ywotno?ci, a tak?e produkcji przyjaznej ?rodowisku.  Pow?oka cynk-nikiel nie jest stosowana w tej bran?y przemys?u, ani w Polsce ani w Europie. Firma Leann Stańczyk S.A. posiada patent polski o numerze P.419804 i europejski o numerze 17000883.3/EP 17000883 na wynalazek pt. ?Sposób wykonywania pow?oki detali i kontenerów do logistyki i transportu wewn?trznego”.

Projekt przyczyni si? do realizacji celu dzia?ania 3.2.2. jakim jest wdro?enie wyników prac B+R w wyniku czego nast?pi wprowadzenie na rynek innowacji produktowych. Ponadto projekt przyczyni si? równie? do realizacji g?ównego celu programu PO IR jakim jest wzrost innowacyjno?ci polskiej gospodarki.

Ca?kowity koszt realizacji Projektu wynosi : 19 200 000 z?

Dofinansowanie: 5 350 095 z?


Strona g?ówna | Hurtownia staliUslugi CNCProdukcjaTransport i logistykaPrzetargiRegulaminPolityka prywatno?ciKontakt created by ARM Studio MF


 
Copyright ? 2015 LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna


棋牌送彩金网址大全 上高县| 沁源县| 宣威市| 富顺县| 休宁县| 岚皋县| 潍坊市| 昌平区| 平阴县| 黔南| 巴林左旗| 磐石市| 定结县| 桦南县| 孟津县| 仁怀市| 永靖县| 罗城| 体育| 清水县| 南涧| 大新县| 雷波县| 石屏县| 苍溪县| 遂宁市| 高碑店市| 曲松县| 惠州市| 林口县| 靖远县| 厦门市| 定西市| 普陀区| 六枝特区| 南城县| 偃师市| 武冈市| 武宣县| 普宁市| 永康市|