POLITYKA PRYWATNO?CI / PLIKI COOKIES   

Niniejsza Polityka Prywatno?ci dotyczy plików ?cookies” i odnosi si? do strony internetowej www.www.stgqmex.tw, której w?a?cicielem jest firma LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna, z siedzib?: ul. Konarskiego 6, 76-200 S?upsk.

Nasza strona nie zbiera w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Co to s? pliki cookies?
S? to proste pliki tekstowe, które przesy?ane s? na dysk twardy Twojego komputera poprzez  przegl?dark?, z której korzystasz.
Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
- dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;

- utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;

Jakich plików u?ywamy?
W ramach naszej strony  stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  - ?sesyjne”  (session cookies) oraz ?sta?e” (persistent cookies).
Cookies ?sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej).
Cookies ?sta?e” to pliki przechowywane w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

Zarz?dzanie plikami cookies
W?a?ciciel strony nie odpowiada za zawarto?? plików cookies wysy?anych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone s? na stronach jego serwisu.

Mo?ecie Państwo wyrazi? zgod? lub nie na zapisywanie plików cookies na swoim urz?dzeniu oraz na ich korzystanie w sposób opisany powy?ej poprzez odpowiednie ustawienia przegl?darki internetowej, z której Państwo korzystaj?.

Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:
- tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;

- utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;

W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawień dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Wy??czenie plików cookies w przegl?darce
Je?eli uwa?asz, ?e obecno?? plików cookie narusza Twoj? prywatno??, mo?esz w ka?dej chwili je wy??czy? dla konkretnej witryny lub w ogóle dla wszystkich po??czeń z Twojej przegl?darki.

W przegl?darce Mozilla Firefox
W menu "Narz?dzia" wybierz "Opcje" i w nich zak?adk? "Prywatno??".
Przegl?darka daje Ci mo?liwo?? zaznaczenia, ?e nie chcesz by? ?ledzony w ogóle albo usuni?cia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przegl?darce Microsoft Internet Explorer
W menu "Narz?dzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zak?adk? "Prywatno??".
Specjalnym suwakiem mo?esz regulowa? ogólny poziom prywatno?ci albo przyciskiem "Witryny" zarz?dza? ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przegl?darce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przegl?darki wybierz "Narz?dzia" a potem "Wyczy?? dane przegl?dania...". Oprócz mo?liwo?ci czyszczenia plików cookie, znajduje si? tam link "Wi?cej informacji", który prowadzi do szczegó?owego opisu funkcji prywatno?ci przegl?darki.

W przegl?darce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczy?? histori? przegl?dania...".
Oprócz mo?liwo?ci skasowania ju? ustawionych plików cookie, jest tam te? przycisk "Zarz?dzaj ciasteczkami..." prowadz?cy do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przegl?darce Apple Safari
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zak?adk? "Prywatno??". Znajdziesz w niej liczne opcje dotycz?ce plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urz?dzeniach mobilnych
Ka?dy model telefonu mo?e t? funkcj? obs?ugiwa? w inny sposób. Dlatego zach?camy do zapoznania si? z opcjami prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz?dzenia mobilnego.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przegl?dania niniejszej strony internetowej  i jej podstron, stanowi w my?l art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyra?enie zgody na korzystanie przez t? stron? i jej podstrony z plików cookies w celach wy?ej okre?lonych.

Strona g?ówna | Hurtownia staliUslugi CNCProdukcjaTransport i logistykaPrzetargiRegulaminPolityka prywatno?ciKontakt created by ARM Studio MF


 
Copyright ? 2015 LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna


棋牌送彩金网址大全 海安县| 内丘县| 莱州市| 伊吾县| 肥城市| 彭山县| 绵阳市| 连南| 沂南县| 湄潭县| 繁昌县| 贵定县| 峨眉山市| 定襄县| 福州市| 黎川县| 九龙县| 洛隆县| 榆中县| 陆丰市| 宁安市| 伊川县| 札达县| 郑州市| 西贡区| 宁远县| 抚松县| 齐河县| 清苑县| 文昌市| 宜阳县| 乐安县| 宁海县| 信阳市| 玉门市| 藁城市| 黎城县| 景东| 巴青县| 嘉禾县| 壶关县|