REGULAMIN STRONY WWW.www.stgqmex.tw      


1. Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez firm? LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna  z siedzib? w S?upsku przy ul. Konarskiego 6.
Wej?cie na t? stron? internetow? jest równoznaczne z zaakceptowaniem wi???cego charakteru niniejszej informacji prawnej. U?ytkownik nie wyra?aj?cy zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

2. Prawa w?asno?ci intelektualnej

Wszelkie prawa w?asno?ci intelektualnej, w tym w szczególno?ci prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przys?uguj?ce w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji i innych materia?ów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowi? w?asno?? firmy firmy LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna, partnerów handlowych wspó?pracuj?cych z firm? LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna lub obj?te s? zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego w?a?ciciela.
U?ytkownik strony mo?e drukowa? cz??ci strony lub pobiera? je na twardy dysk komputera i przekazywa? innym osobom, pod warunkiem, ?e czyni to wy??cznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowi?zuj?cych przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody u?ytkownik tej strony nie mo?e:
1. wykorzystywa? (kopii/ cz??ci) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej tre?ci w celach komercyjnych;
2. modyfikowa? (cz??ci) niniejszej strony internetowej ani w??cza? jej do tre?ci innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

3. Tre?? strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej tre?ci maj? wy??cznie charakter ogólnej informacji o ofercie i produktach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzaj? do zawarcia, zmiany lub rozwi?zania jakichkolwiek stosunków prawnych. Ze wzgl?du na informacyjny charakter strony, osoby pragn?ce korzysta? ze strony w innych celach ni? dla celów uzyskania ogólnych informacji o produktach i ofercie firmy LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna, proszone s? o bezpo?redni kontakt. Informacje o produktach oraz ich ceny maj? jedynie charakter orientacyjny i nie stanowi? oferty  handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Koszty zlecenia mog? si? ró?ni? od podanych, w zale?no?ci od wymagań klienta.

4. Udost?pnione informacje

Udost?pnienie informacji lub materia?ów firmie LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna jest jednoznaczne z wyra?eniem zgody na nieodp?atne wykorzystywanie przez nasz? firm? tych informacji lub materia?ów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, ?e wykorzystywanie tych tre?ci nie stanowi naruszenia praw innych osób.

5. Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imi?, nazwisko i adres e-mail) udost?pniane firmie LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna za po?rednictwem niniejszej strony internetowej b?d? wykorzystywane wy??cznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. U?ytkownik korzystaj?c ze strony nie b?dzie otrzymywa? informacji marketingowych i handlowych, je?li nie wyrazi na to zgody.

6. Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotycz?cych niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z nast?puj?cych danych kontaktowych:

LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna
76-200 S?upsk
ul. Konarskiego 6  
       
e-mail: leann@www.stgqmex.tw
tel. +48 59 845-62-62

KRS 0000374566
NIP PL 8393143604
REGON 221156343 

Firma LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna zastrzega sobie prawo wprowadzania w przysz?o?ci zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby j? odwiedzaj?ce podlegaj? przepisom prawa polskiego

Strona g?ówna | Hurtownia staliUslugi CNCProdukcjaTransport i logistykaPrzetargiRegulaminPolityka prywatno?ciKontakt created by ARM Studio MF


 
Copyright ? 2015 LEANN Stańczyk Spó?ka Akcyjna


棋牌送彩金网址大全 革吉县| 峨边| 滨海县| 辉南县| 永靖县| 博兴县| 清水河县| 昌都县| 宁远县| 两当县| 固镇县| 西华县| 镇安县| 博野县| 右玉县| 文安县| 吴桥县| 龙里县| 巴中市| 岳阳市| 昌邑市| 崇州市| 淅川县| 新民市| 肃北| 阿拉善左旗| 黄大仙区| 得荣县| 嘉兴市| 尼玛县| 塘沽区| 额济纳旗| 嵊泗县| 甘孜县| 金昌市| 嘉定区| 揭西县| 沅陵县| 海伦市| 呼玛县| 秀山|